Support

Lorem ipsum dolor sit amet:

24h / 365days

We offer support for our customers

Mon - Fri 8:00am - 5:00pm (GMT +1)

Get in touch

Cybersteel Inc.
376-293 City Road, Suite 600
San Francisco, CA 94102

Have any questions?
+44 1234 567 890

Drop us a line
[email protected]

About us

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.

Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec.

KONAČNI KORISNIČKI UGOVOR

KONAČNI KORISNIČKI UGOVOR

VAŽNO OBAVEŠTENJE:

  • OVIM KONAČNIM KORISNIČKIM UGOVOROM SE UREĐUJE PRISTUP I KORIŠĆENJE KORISNIKA KRAJNJEG KORISNIKA PROGRAMA, SADRŽAJA, INFORMACIJA, PROIZVODA I/ILI USLUGA KOJI SU SADRŽANI NA PLATFORMI KOMPANIJE („USLUGE“). KORIŠĆENJEM ILI NA DRUGI NAČIN PRISTUPAJUĆI USLUGAMA KOJE PRUŽA KOMPANIJA ILI POTVRĐUJUĆI NARUDŽBINU KAO DEO PROCESA PREUZIMANJA ILI NARUČIVANJA, KRAJNJI KORISNIK („VI“, „KRAJNJI KORISNIK“) PRIHVATA USLOVE OVOG KONAČNOG KORISNIČKOG UGOVORA KOJI ĆE BITI OBAVEZUJUĆI ZA NJEGA I NJEGOVE ZAPOSLENE UKOLIKO JE TO PRIMENJIVO. OVAJ KONAČNI KORISNIČKI UGOVOR ČINI DEO OVOG SPORAZUMA IZMEĐU KRAJNJEG KORISNIKA I KOMPANIJE U VEZI SA USLUGAMA. OBAVEZNI STE DA PAŽLJIVO PROČITATE OVE USLOVE.
  • UKOLIKO OVAJ KONAČNI KORISNIČKI UGOVOR SKLAPATE U IME KOMPANIJE ILI DRUGOG PRAVNOG LICA, IZJAVLJUJETE DA IMATE OVLAŠĆENJE DA VEŽETE TAKVO PRAVNO LICE ZA OVAJ KONAČNI KORISNIČKI UGOVOR, PRI ČEMU ĆE TERMIN „KRAJNJI KORISNIK“ ODNOSITI NA TO PRAVNO LICE. UKOLIKO NEMATE TAKVO OVLAŠĆENJE, ILI SE NE SLAŽETE SA USLOVIMA I PRAVILIMA OVOG KONAČNOG KORISNIČKOG UGOVORA, NE MOŽETE KORISTITI NI PRISTUPITI USLUGAMA. UKOLIKO NEMATE NAMERU DA SE OBAVEŽETE PRAVNIM USLOVIMA I PRAVILIMA OVOG KONAČNOG KORISNIČKOG UGOVORA, NE PRISTUPAJTE I NE KORISTITE USLUGE NA DRUGI NAČIN I NE KLIKĆITE NA „PRIHVATAM“ ILI PRIHVATITE OVAKAV KONAČNI KORISNIČKI UGOVOR.

 

Interpretacija

1.1 Definicije i pravila tumačenja ove Klauzule i Klauzule 17 primenjuju se u ovom Ugovoru o Korisničkom Programu. "Ugovor", ovaj Ugovor o korisničkom programu;

"Veštačka inteligencija", upotreba mašina/kompjutera, uz pomoć alata onlajn i/ili van mreže, koje uče iz iskustva, prilagođavaju se novim ulazima i izvršavaju slične zadatke kao ljudi radi kreiranja i/ili distribucije muzike.

"Veštački generator muzike", kompozitor muzike sa veštačkom inteligencijom koji stvara originalnu muziku i/ili personalizovanu i/ili pravi varijacije postojeće muzike.

"Ovlašćeni korisnici", (i) kada je krajnji korisnik entitet različit od pojedinca: zaposleni, agenti i nezavisni izvođači krajnjeg korisnika i zaposleni, agenti i nezavisni izvođači filijala krajnjeg korisnika i partneri koji su ovlašćeni od strane krajnjeg korisnika za korišćenje ili pristup Servisima, i (ii) kada je krajnji korisnik pojedinac, krajnji korisnik.

"Radni dan", bilo koji dan koji nije subota, nedelja ili praznik u Irskoj;

"Kompanija" označava EVEARA, ograničeno društvo sa sedištem na Castle Chambers No. 6, Castle Street, Cork City T12 T25W, Irska;

"Podaci Kompanije" obuhvataju informacije i podatke korišćene u vezi sa Softverom ili Uslugama, koji su vlasništvo ili su licencirani od trećih strana za Kompaniju;

"Informacije osetljivog karaktera" podrazumevaju informacije koje su ekskluzivne ili poverljive, jasno označene kao takve, identifikovane kao poverljive informacije ili bilo koje informacije koje krajnji korisnik razumno smatra poverljivim;

"Sadržaj" podrazumeva podatke koje krajnji korisnik ili ovlašćeni korisnici pružaju Kompaniji u skladu sa ovim Ugovorom, uključujući, između ostalog, muzičke snimke, slike, video zapise, metapodatke, imena, fotografije i sličnosti, umetničke slike i biografske informacije, kao i tekst pesama, tekst, itd.;

"Prodavnice potrošača" podrazumevaju digitalne servisne provajdere kao što su portali za preuzimanje muzike, servisi za strimovanje muzike i video sadržaja, mobilne platforme za muziku, digitalne radio stanice i televizijske mreže (i zemaljske) i mobilne mreže koje omogućavaju kupovinu, strimovanje ili preuzimanje Sadržaja;

"Zakonodavstvo o zaštiti podataka" obuhvata sve zakone koji se odnose na obradu ličnih podataka, privatnost i bezbednost informacija ili podataka, uključujući Opštu uredbu o zaštiti podataka Evropske unije, "GDPR", kao i sve primenjive zakone i propise koji se odnose na obradu ličnih podataka, uključujući mišljenja, smernice, savete, instrukcije, naloge i kodekse prakse izdatih ili odobrenih od strane nadzornog organa za zaštitu podataka u Evropskom ekonomskom prostoru;

"Odbitci" se odnose na odbitke od Prihoda koje ne zadržava Kompanija, njeni ovlašćeni distributeri ili partneri, uključujući, između ostalog, troškove transfera novca, bankarske provizije i druge odbitke koji se mogu primeniti povremeno;

"Tarifa" se odnosi na naknadu koju Korisnik krajnji prihvata da plati Kompaniji, njenim ovlašćenim distributerima ili partnerima, za pružanje Usluga kako je navedeno u klauzuli 7.3 u nastavku;

"Primanja" se odnose na prihode stvarno primljene od strane Kompanije s vremena na vreme u ime krajnjeg korisnika od Maloprodajnih prodavnica u vezi sa Sadržajem dostavljenim Maloprodajnim prodavnicama, umanjeno za bilo kakvu naknadu, odbitak ili drugu naknadu naplaćenu od Maloprodajnih prodavnica;

"Prava intelektualne svojine" se odnose na sva prava intelektualne svojine bilo koje prirode, uključujući patente, autorska prava (sadašnja i buduća), zaštitne znakove, poslovna imena, trgovačke oznake, imena domena, prava na osnivanje, goodwill i pravo na tužbu za povredu ili nefer konkurenciju, prava na softver, prava na dizajn, prava na izume, prava na baze podataka, prava na izvođenje (bez obzira da li su registrovani ili ne, i uključujući bilo koju zahtev za registraciju takvih prava), prava na očuvanje poverljivosti informacija (uključujući poslovne tajne i tehnička znanja) i sva druga prava intelektualne svojine, uključujući sve aplikacije ili prava za traženje i dobijanje, obnove ili proširenja, i prava za zahtevanje prioriteta nad takvim pravima i sva slična ili ekvivalentna prava ili oblici zaštite koji mogu postojati sada ili u budućnosti u bilo kom delu sveta;

"Neto Prihod" označava Prihod umanjen za Tarife i Odbitke;

"Redovno radno vreme", od 8:00 ujutru do 6:00 popodne, lokalno vreme u Irskoj, svakog radnog dana;

"Robotizovani mediji", mašine/računari sposobni da obavljaju ljudske funkcije potrebne u kreiranju i/ili distribuciji muzičkih dela.

"Usluge", usluge koje se pružaju u skladu sa ovim Ugovorom, kako je detaljnije opisano na Web lokaciji Kompanije, uključujući i Podatke Kompanije;

"Softver", bilo koji softver koji Kompanija obezbeđuje ili koristi prilikom pružanja usluga;

"Datum početka", kada krajnji korisnik klikne na "Prihvati";

"Inflacija prenosa", bilo koja aktivnost koja veštački povećava broj korišćenja i/ili ne odražava pravu nameru slušanja korisnika, uključujući svaki pokušaj manipulacije DSP-om korišćenjem automatizovanih procesa (botovi ili skripte);

"Virus", sve što može: sprečiti, oštetiti ili na drugi način negativno uticati na funkcionisanje bilo kog softvera, hardvera ili računarske mreže, bilo koje usluge, opreme ili telekomunikacione mreže ili bilo kog drugog servisa ili uređaja; sprečiti, oštetiti ili na drugi način negativno uticati na pristup ili funkcionisanje bilo kog programa ili podataka, uključujući pouzdanost bilo kog programa ili podataka (bilo da se radi o preuređivanju, izmeni ili brisanju programa ili podataka u celini ili delimično ili na drugi način); ili na negativan način uticati na korisničko iskustvo, uključujući crve, trojanske konje, viruse i druge slične stvari ili uređaje.

Servisi

2.1 Kompanija će omogućiti krajnjem korisniku korišćenje i pristup Servisima u skladu sa uslovima ovog Ugovora.

2.2 Što se tiče Korisnika Autorizovanih, Krajnji Korisnik se obavezuje da će svaki Korisnik Autorizovani čuvati sigurnu i poverljivu lozinku za svoje korišćenje Servisa i da će svaki Korisnik Autorizovani poštovati dobre prakse industrije u vezi sa bezbednošću lozinki.

2.3 Krajnji korisnik neće svesno pristupiti, skladištiti, distribuirati niti prenositi bilo koji Virus, niti bilo koji materijal, podatak ili Sadržaj tokom korišćenja Servisa koji, prema isključivom mišljenju Kompanije:

2.3.1 Je ilegalan, štetan, preteći, klevetnički, obsceni, uznemirujući ili rasno ili etnički uvredljiv;

2.3.2 Krši ili povređuje bilo koji intelektualni vlasnički ili druge prava trećih strana;

2.3.3 Omogućava nelegalne aktivnosti;

2.3.4 Prikazuje seksualno eksplicitne slike;

2.3.5 Promoviše nelegalno nasilje;

2.3.6 Je diskriminatorski na osnovu rase, pola, boje kože, verskog uverenja, seksualne orijentacije, invaliditeta ili bilo koje druge nezakonite aktivnosti; ili

2.3.7 Prouzrokuje štetu ili povrede bilo kojoj osobi ili imovini, i Kompanija zadržava pravo, bez odgovornosti prema krajnjem korisniku, da onemogući pristup krajnjeg korisnika bilo kom materijalu koji krši odredbe ove Klauzule 2.3.

2.4. Krajnji korisnik ne sme, i obezbediće da ovlašćeni korisnici ne:

2.4.1 osim ako to ne dozvoljava bilo koji primenjivi zakon koji ne može biti isključen sporazumom između stranaka:

(a) Pokušati kopirati, modifikovati, duplicirati, stvarati izvedene radove, uokviriti, reflektirati, republikovati, preuzimati, prikazivati, prenositi ili distribuirati celo ili delove Softvera ili Usluga (kako odgovara) na bilo koji način ili sredstvom ili putem bilo kog sredstva, uključujući bilo koji deo Podataka kompanije, modele ili ekrane podataka i bilo koji podatak koji je unet od strane Kompanije ili jednog od njenih agenata; ili

(b) Pokušati izvršiti obrnutu kompilaciju, deasemblirati, izvršiti reverzno inženjerstvo ili na drugi način smanjiti u oblik koji je opažljiv ljudima celo ili delove Softvera; (c) Pristupiti celom ili delu Usluga ili Softvera kako bi se stvorio proizvod ili usluga koji konkurira Softveru i/ili Uslugama; (d) Licencirati, prodavati, iznajmljivati, zakupljivati, prenositi, dodeljivati, distribuirati, prikazivati, otkrivati ili eksploatisati komercijalno na bilo koji drugi način, ili staviti Softver ili Usluge na raspolaganje bilo kom trećem licu, osim ovlašćenim korisnicima; ili (e) Pokušati dobiti ili pomagati trećim stranama da dobiju pristup Softveru ili Uslugama na način koji nije predviđen ovim Ugovorom;

2.5. Krajnji korisnik ne sme činiti ništa od sledećeg, i obezbediće da ovlašćeni korisnici to ne čine, dok koristi ili pristupa Uslugama ili Softveru:

2.5.1. Onemogućiti, hakovati, zaobići ili na bilo koji drugi način ometati funkcije koje se odnose na bezbednost softvera ili usluga;

2.5.2. Koristiti metapodatke, meta oznake ili druge skrivene tekstove koji koriste ime kompanije, zaštitni znak, URL ili ime proizvoda;

2.5.3. Učitavati, slati, objavljivati, slati putem e-pošte ili na bilo koji drugi način prenositi neželjenu ili neovlašćenu reklamu, promotivne materijale, smeće, spam, lančana pisma, takozvane piramidalne šeme ili bilo koji drugi oblik zahteva;

2.5.4. Falsifikovati bilo koji TCP/IP zaglavlje paketa ili bilo koji deo zaglavlja informacija u bilo kojoj objavi ili koristiti na bilo koji način usluge ili softver kako bi se slale informacije s izmenjenim, obmanjujućim ili lažnim podacima identifikacije izvora;

2.5.5. Pokušavati skenirati, ispitivati ili testirati ranjivost bilo kog sistema ili mreže kompanije ili kršiti, oštetiti ili zaobići bilo koju sigurnosnu meru ili autentifikaciju koja štiti i pruža sigurnost za usluge ili softver;

2.5.6. Sakupljati ili skladištiti lične podatke o bilo kojem trećem licu osim u skladu sa Zakonima o zaštiti podataka;

2.5.7. Prikazivati se ili predstavljati kao svoj partner pred bilo kojom osobom ili entitetom, putem izmišljene priče ili nekog drugog oblika društvenog inženjeringa ili na bilo koji drugi način izvršiti prevaru.

2.6. Korisnik će uložiti sve razumne napore kako bi sprečio bilo koji neovlašćeni pristup ili korišćenje Usluga, i u slučaju takvog neovlašćenog pristupa ili korišćenja, odmah obavestiti Kompaniju.

2.7. Kompanija može povremeno izmeniti Usluge po svojoj isključivoj i apsolutnoj diskreciji, uz prethodnu obaveštenost Korisniku.

Sadržaj

3.1 Korisnik će samostalno dostaviti sav Sadržaj u formatu koji zahteva Kompanija ili Trgovine za potrošače. Tehnički opisi takvih formata biće dostavljeni Korisniku na zahtev. U slučaju da Korisnik dostavi Sadržaj u pogrešnom formatu, Korisnik će biti odgovoran za plaćanje svih naknadnih slanja ili sličnih taksi koje naplaćuju Trgovine za potrošače u vezi sa tim Sadržajem koji Kompanija dostavlja Trgovinama za potrošače.

3.2. Ovim putem Korisnik daje Kompaniji, tokom trajanja ovog Ugovora i tokom razumnog naknadnog perioda, neekskluzivnu, besplatnu, neopozivu i svetsku licencu (uključujući, između ostalog, pravo na davanje podlicencije svih ovih prava) da:

3.2.1. koristi Sadržaj radi pružanja Usluga;

3.2.2. prodaje, kopira, prikazuje, distribuira i na drugi način eksploatiše Sadržaj putem svih sredstava i medija (bilo da su poznati sada ili postoje u budućnosti) putem svake Trgovine za potrošače ili Web-sajta Kompanije (uključujući trajno preuzimanje od strane krajnjih korisnika);

3.2.3. za dopunu svake umetničke dela koje se koristi sa Uslugama;

3.2.4. kreiranje i reprodukciju isečaka bilo kog Sadržaja do trideset (30) sekundi dužine putem strimovanja uživo ili besplatnog preuzimanja, u promotivne svrhe Sadržaja, relevantnih umetnika ili Usluga;

3.2.5. korišćenje Sadržaja u vezi sa poslovnim ciljevima Kompanije; i

3.2.6. prikupljanje svih prihoda proizašlih iz aktivnosti navedenih u ovom članu 3.2.

3.3. Kompanija će Sadržaj staviti na raspolaganje "kakav jeste" putem Usluga i neće biti odgovorna za poverenje koje Korisnik ili treća strana polažu u Usluge, Softver ili Sadržaj.

3.4. Kompanija koristi usluge trećih pružalaca koji takođe pružaju usluge rezervnog kopiranja za podatke skladištene ili unete u Softver, uključujući Sadržaj. U slučaju gubitka ili oštećenja Sadržaja, jedino i isključivo sredstvo Korisnika će biti da Kompanija preduzme razumne poslovne napore kako bi njeni pružaoci usluga vratili izgubljeni ili oštećeni Sadržaj iz poslednje napravljene sigurnosne kopije tog Sadržaja, u skladu sa procedurom arhiviranja opisanom u relevantnim politikama sigurnosnih kopija. Kompanija neće biti odgovorna za bilo kakav gubitak, uništenje, izmenu ili otkrivanje Sadržaja izazvano trećim licima (osim onih trećih lica kojima je Kompanija poverila izvršavanje usluga vezanih za održavanje i podršku Sadržaju ili agentima devidno ovlašćenim od strane Kompanije).

3.5 Korisnik garantuje i izjavljuje da:

3.5.1 Ima ovlašćenje da zaključi ovaj Ugovor;

3.5.2 Je vlasnik ili nosilac licence za Sadržaj i ovlašćen je da pruži prava na Sadržaj kako je specificirano u ovom Ugovoru Kompaniji i Trgovinama za potrošače; i

3.5.3 Korišćenje i eksploatacija od strane Kompanije ili bilo koje od Trgovina za potrošače Sadržaja u skladu sa ovim Ugovorom neće povrediti intelektualnu svojinu bilo kog trećeg lica.

3.6 Radi dodatne jasnoće, korisnik će biti jedini odgovoran za dobijanje i plaćanje licenci vlasnika bilo kojih prava intelektualne svojine nad Sadržajem koji su potrebni u vezi sa korišćenjem ili eksploatacijom sadržaja od strane kompanije ili trgovina za potrošače kako je predviđeno ovim Ugovorom.

3.7 Korisnik priznaje da će pružanjem Usluga i plaćanjem u skladu sa ovim, Kompanija morati da sklopi određene ugovore sa raznim Trgovinama za potrošače. Izbor ovih Trgovina za potrošače biće isključivo na diskreciji Kompanije.

3.8 Ništa u ovom Ugovoru neće zahtevati da Kompanija, niti će Kompanija garantovati, koristi ili eksploatiše bilo koji Sadržaj ili ga postavlja na bilo koju Trgovinu za potrošače.

3.9 Korisnik neće koristiti veštačku inteligenciju, Veštački generator muzike niti bilo koje druge veštačke i/ili robotske metode.

Zaštita podataka

4.1 Ukoliko Kompanija obrađuje lične podatke u ime krajnjeg korisnika (i krajnji korisnik je entitet ili pojedinac koji nije predmet podataka) u skladu sa svojim obavezama po ovom Sporazumu, strane potvrđuju svoju nameru da će krajnji korisnik biti kontrolor podataka, a Kompanija će biti procesor podataka (gde "Kontrolor" i "Procesor" imaju značenja navedena u GDPR), i u svakom slučaju:

4.1.1 U smislu ove Klauzule 4.1.1, termini "Lični podaci", "Vlasnik podataka" i "Obrada" (i "Proces" i "Procesuiranje" će imati odgovarajuće značenje) imaće isto značenje kao u RGPD-u;

4.1.2 Prilog 1 određuje obim, prirodu, svrhu, trajanje Obrade od strane Kompanije i vrste Ličnih podataka i kategorije Subjekata podataka koji će biti obrađivani;

4.1.3 Krajnji korisnik će se pobrinuti da u svakom trenutku postoji pravni osnov koji omogućava Kompaniji obradu Ličnih podataka kako bi pružila Usluge, obezbedila Sadržaj Trgovinama za potrošače i drugim obavezama Kompanije u skladu sa ovim Sporazumom;

4.1.4 Krajnji korisnik priznaje i prihvata da se lični podaci mogu prenositi ili skladištiti izvan EEE ili zemlje u kojoj se nalazi krajnji korisnik i korisnici koji su ovlašćeni za pružanje/dostupnost Usluga, pružanje Sadržaja Trgovinama za potrošače i drugim obavezama Kompanije u skladu sa ovim Sporazumom;

4.1.5 Krajnji korisnik dozvoljava Kompaniji da podugovara svoje funkcije obrade podataka kako smatra potrebnim radi pružanja/dostupnosti Softvera i drugih obaveza Kompanije u skladu sa ovim Sporazumom bilo kojoj od trećih strana navedenih u Prilogu 1;

4.1.6 Kompanija će, u vezi sa svakim ličnim podatkom koji se obrađuje u skladu sa ovim Sporazumom:

a) Procesuirati te lične podatke samo po pisanom uputstvu krajnjeg korisnika, osim ako Kompanija nije obavezna da to učini prema zakonu Evropske unije ili zakonima bilo kog člana Evropske unije koji se primenjuju na Kompaniju, a u tom slučaju Kompanija će obavestiti krajnjeg korisnika o tome kada je to dozvoljeno. Ovime, krajnji korisnik nalaže Kompaniji da obradi lične podatke sadržane u Sadržaju radi pružanja Usluga, pružanja Sadržaja Potrošačkim Prodavnicama i ispunjavanja drugih obaveza Kompanije u skladu sa ovim Sporazumom;

b) Sprovesti odgovarajuće tehničke i organizacione mere zaštite od neovlašćene ili nelegalne obrade ličnih podataka i od slučajnog gubitka, uništenja ili oštećenja ličnih podataka, adekvatne štete koja bi mogla proizaći iz neovlašćene ili nelegalne obrade ili slučajnog gubitka, uništenja, oštećenja, izmene ili otkrivanja, uzimajući u obzir stanje tehnološkog razvoja i troškove implementacije svake mere;

c) Obezbediti da sve osoblje koje ima pristup i/ili obrađuje lične podatke bude obavezno da čuva poverljivost ličnih podataka;

d) Pomagati krajnjem korisniku, o svom trošku, u odgovoru na bilo koji zahtev zainteresovanog lica i obezbeđivati poštovanje njegovih obaveza u skladu sa zakonodavstvom o zaštiti podataka u vezi sa bezbednošću, obaveštenjima o povredama, procenama uticaja i konsultacijama sa nadzornim organima ili regulatorima;

e) Obavestiti krajnjeg korisnika bez nepotrebnog odlaganja kada sazna o povredi ličnih podataka;

f) Po pisanom zahtevu krajnjeg korisnika, izbrisati ili vratiti lične podatke i kopije istih krajnjem korisniku po završetku ovog Sporazuma, osim ako Evropska unija ili zakoni država članica Evropske unije zahtevaju da se lični podaci čuvaju; i

g) Na zahtev i o svom trošku, pružiti sve potrebne informacije kako bi dokazao da Kompanija ispunjava svoje obaveze u skladu sa GDPR-om i omogućiti i doprineti revizijama ili inspekcijama koje sprovede krajnji korisnik ili bilo koji revizor koji deluje pod autoritetom krajnjeg korisnika (uz potpisivanje od strane krajnjeg korisnika ili takvog revizora predloženog sporazuma o poverljivosti od strane Kompanije), pod uslovom da će se, međutim, sve informacije dobijene u vezi sa ili tokom takve revizije ili inspekcije koristiti isključivo u svrhu osiguranja da Kompanija ispunjava svoje obaveze kao Procesor u skladu sa zakonodavstvom o zaštiti podataka, biće čuvane u najstrožoj poverljivosti i neće biti korišćene ili otkrivene u druge svrhe.

Spoljni dobavljači

Korisnik prepoznaje da mu Usluge mogu omogućiti ili pomoći da pristupi softveru trećih strana i/ili interfejsima za programiranje aplikacija i sadržaju sa Web stranica trećih strana, dopisuje se sa njima i kupuje proizvode i usluge od trećih strana putem Web stranica, softvera i interfejsa za programiranje aplikacija, i to radi isključivo na sopstveni rizik. Kompanija ne daje nikakve predstavke niti obećanja i neće imati odgovornost ili obaveze u vezi sa sadržajem, korišćenjem ili dopisivanjem sa takvim web stranicama trećih strana ili interfejsima za programiranje aplikacija, niti bilo kojom transakcijom koja je obavljena ili ugovorom koji je sklopljen od strane krajnjeg korisnika sa takvim trećim licem. Svaki ugovor koji je sklopljen i svaka transakcija koja je obavljena putem bilo koje web stranice trećih lica ili interfejsa za programiranje aplikacija je između krajnjeg korisnika i odgovarajućeg trećeg lica, a ne Kompanije. Kompanija preporučuje krajnjem korisniku da proveri uslove korišćenja i politiku privatnosti interfejsa za programiranje aplikacija ili web stranice trećih strana pre upotrebe odgovarajuće web stranice trećih lica ili interfejsa za programiranje aplikacija. Kompanija ne podržava niti odobrava bilo koju web stranicu trećih lica ili interfejs za programiranje aplikacija niti sadržaj bilo koje od web stranica trećih lica dostupnih putem Usluga.

Obaveze kompanije

6.1 Kompanija garantuje da će Usluge i svaki Softver: (i) biti izvršeni u skladu sa razumnim veštinama i pažnjom, i (ii) da neće kršiti intelektualnu svojinu trećih lica.

6.2 Garancija iz Člana 6.1 neće se primenjivati u meri u kojoj bilo kakva neusaglašenost bude uzrokovana korišćenjem Usluga suprotno uputstvima Kompanije, ili modifikacijom ili izmenom Usluga ili Softvera od strane bilo koje strane koja nije Kompanija ili ovlašćeni podizvođači ili agenti Kompanije. Ukoliko Usluge ili Softver ne odgovaraju garanciji iz Člana 6.1 gore navedene, Kompanija, o svom trošku: (i) će uložiti sve razumne komercijalne napore kako bi što pre ispravila takvu neusaglašenost ili pružila Korisniku krajnjeg korisnika alternativne načine za postizanje željenih performansi; ili (ii) ponovo će izvršiti relevantne Usluge (kada je to primenljivo). Takva ispravka, zamena ili ponavljanje predstavljaju jedini i isključivi korisnikov resurs za bilo koji prestup garancije utvrđene u Članu 6.1. Bez obzira na prethodno navedeno, Kompanija:

6.2.1 ne garantuje da će korišćenje Usluga ili Softvera od strane korisnika krajnjeg korisnika biti neprekidno ili bez grešaka, niti da će Softver ili informacije dobijene od strane korisnika krajnjeg korisnika putem Usluga ispunjavati zahteve korisnika krajnjeg korisnika; i

6.2.2. nije odgovorna za kašnjenja, neuspjehe u isporuci ili bilo kakvu drugu štetu ili gubitak rezultirajuću transferom podataka putem mreža i komunikacijskih objekata, uključujući internet, i korisnik krajnjeg korisnika prepoznaje da Usluge mogu biti podložne ograničenjima, kašnjenjima i drugim problemima inherentnim u korišćenju takvih komunikacijskih objekata. Kompanija će uložiti sve razumne napore kako bi spriječila i/ili minimalizirala takva kašnjenja ili gubitak podataka rezultirajućih transferom podataka putem mreža i komunikacijskih objekata koliko god ti problemi budu pod kontrolom Kompanije.

6.3 Ništa u ovom Ugovoru neće spriječiti Kompaniju da sklapa slične sporazume s trećim stranama, ili da razvija, koristi, prodaje ili samostalno licencira dokumentaciju, proizvode i/ili usluge koje su slične onima pruženim u skladu s ovim Ugovorom.

Plaćanja

7.1 Kompanija će platiti ili organizirati plaćanje korisniku krajnjeg korisnika Neto prihoda u roku od 30 dana od kraja mjeseca u kojem su primljeni relevantni Prihodi od potrošačkih prodavnica. Neto prihodi će se primijeniti na korisnikov korporativni račun, koji je dostupan putem Usluga. Radi izbjegavanja nedoumica, Kompanija će platiti ili organizirati plaćanje samo neto prihoda koji zaista primi prije datuma određenog za plaćanje u ovom Članu 7.1.

7.2 Kompanija neće biti odgovorna za plaćanje bilo kakvog poreza na dohodak ili korporativnog poreza ili sličnih poreza koji se primjenjuju na Korisnika krajnjeg korisnika ili na Kompaniju u vezi s Neto prihodima ili Prihodima. Ukoliko dođe do bilo kakvog zadržavanja poreza u skladu s porezom na dohodak ili korporativnim porezom primjenjivanim u Irskoj ili na drugom mjestu, Kompanija će imati pravo oduzeti zakonski iznos zadržavanja poreza iz duga Korisniku krajnjeg korisnika.

7.3 Kompanija (u svoje ime ili, kada je primjenjivo, u ime svojih distributera ili ovlašćenih partnera) ima pravo odbiti Naknadu iz bilo kog Prihoda pre nego što se Neto prihod primeni na korisnikov korporativni račun.

7.4 U meri u kojoj Korisnik krajnjeg korisnika izabere da koristi Sadržaj za besplatnu distribuciju trećim stranama (na bilo koji način), Korisnik krajnjeg korisnika prihvata da će biti isključivo odgovoran za bilo koju naknadu ili trošak naplaćen od strane Potrošačkih prodavnica ili poreze u vezi s takvom distribucijom.

7.5 U slučaju da Kompanija utvrdi, prema svojoj apsolutnoj diskreciji, da je korporativni račun Korisnika krajnjeg korisnika bio podložan i/ili uključen u prevarne ili kršiteljske aktivnosti, Kompanija zadržava pravo da suspenduje primenu Neto prihoda na korporativni račun Korisnika krajnjeg korisnika i blokira mogućnost Korisnika krajnjeg korisnika da povuče sredstva sa istog sve dok se sumnjive aktivnosti ne reše na zadovoljstvo Kompanije. Korisnik krajnjeg korisnika prihvata da će bilo koji Neto prihodi ostvareni kao rezultat prevare ili kršenja prava intelektualne svojine trećih lica od strane Korisnika krajnjeg korisnika biti izgubljeni u korist Kompanije. Određene Potrošačke prodavnice takođe mogu imati politike vezane za prevaru i sumnjive aktivnosti prevara, i Korisnik krajnjeg korisnika prihvata da je njegova odgovornost istražiti takve politike i da će takve politike biti obavezujuće za Korisnika krajnjeg korisnika u skladu s ovim

7.6 U meri u kojoj bilo koji Neto prihod primenjen na korporativni račun korisnika krajnjeg korisnika generiše bilo kakvu kamatu pre nego što korisnik krajnjeg korisnika povuče taj Neto prihod, korisnik krajnjeg korisnika prihvata da neće dobiti kamate niti druge dobiti na Neto prihod. Kao naknadu za korišćenje Usluga od strane korisnika krajnjeg korisnika, korisnik krajnjeg korisnika prenosi i dodeljuje Kompaniji bilo koje vlasničko pravo koje korisnik krajnjeg korisnika može imati nad bilo kojom kamatom ili drugim dobitima koji se mogu akumulirati na Neto prihod pre njegovog povlačenja od strane korisnika krajnjeg korisnika.

Obligacije krajnjeg korisnika

8.1 Korisnik krajnjeg korisnika će:

8.1.1. obezbediti Kompaniji sve što je potrebno: saradnju u vezi sa ovim Ugovorom; i pristup informacijama koje može zahtevati Kompanija, kako bi pružila Usluge i druge usluge Kompanije koje mogu biti dostupne povremeno i u vezi sa uslugama bezbednosti i konfiguracije;

8.1.2. poštovati sve primenjive zakone i propise u vezi sa svojim aktivnostima pod ovim Ugovorom;

8.1.3. obavljati sve druge odgovornosti krajnjeg korisnika utvrđene ovim Ugovorom na pravovremen i efikasan način. U slučaju kašnjenja u pružanju takve pomoći od strane krajnjeg korisnika prema dogovoru stranaka, Kompanija može prilagoditi bilo koji dogovoreni raspored ili rok za isporuku prema potrebi;

8.1.4. osigurati da Korisnici ovlašćeni za korišćenje Usluga koriste Usluge u skladu sa uslovima i odredbama ovog Ugovora i biće odgovorni za kršenje ovog Ugovora od strane bilo kog Ovlašćenog korisnika;

8.1.5. dobiti i održavati sve licence, saglasnosti i dozvole potrebne kako bi Kompanija, njeni izvođači i agenti ispunili svoje obaveze po ovom Ugovoru;

8.1.6. osigurati da njihova mreža, sistemi i uređaji zadovoljavaju relevantne specifikacije koje povremeno pruža Kompanija i dobre prakse industrije; i

8.1.7. biti isključivo odgovorni za nabavku i održavanje svojih veza mreže i telekomunikacionih veza od njihovih sistema do sistema Kompanije, i sve probleme, uslove, kašnjenja, neuspjehe u isporuci i sve ostale gubitke ili štete koji nastanu ili su povezani sa vezama mreže ili telekomunikacionim vezama krajnjeg korisnika ili uzrokovani Internetom.

8.2 Korisnik krajnjeg korisnika ne sme (i obezbediće da bilo ko kojem pristupi njegovom nalogu to ne čini) sprovoditi, uključivati ili podsticati bilo koga na sprovođenje bilo koje aktivnosti koja veštački povećava broj korišćenja njihovog distribuiranog sadržaja. Ako EVEARA i/ili bilo koja njena distribucijska mreža smatra da su brojanja transmisija prevara, EVEARA ima pravo da ukloni sav sadržaj povezan sa korisnikom, kao i da onemogući pristup platformi.

8.2.1 Činioci korišćeni za određivanje da li je određena potrošnja ili marketinška aktivnost Streaming Inflacije će varirati u skladu sa specifičnim okolnostima svakog slučaja, a primeri i opisi Streaming Inflacije  navedeni u ovom dokumentu ne pretenduju da budu iscrpni.

8.2.2 Mediji koji koriste vaše Izjave takođe mogu imati politike vezane za prevaru i sumnjive aktivnosti u vezi sa prevarom i pristajete da je vaša odgovornost da upoznate i pratite takve politike, i te politike će biti obavezujuće za vas u skladu sa ovim.

8.3 U slučaju da EVEARA ima, po svojoj dobronamernoj diskreciji, osnovane razloge da sumnja da je vaš nalog ili snimci bili predmet, uključeni ili generisali prihode zbog: kršenja Uslova usluge; prevara; kršenje autorskih prava, zaštitnog znaka, prava na reklamu ili bilo kog drugog prava intelektualne svojine; nepoštovanje bilo kog zahteva za dozvolu trećih lica; ili Streaming Inflacije (zajednički, "Neodgovarajuće Ponašanje"), EVEARA zadržava pravo da (i) obustavi objavljivanje prihoda, uključujući bilo koji Neto prihod ili druge uplate na vaš račun, (ii) blokira vašu sposobnost povlačenja sredstava sa istog dok se ne reše sumnjive aktivnosti na zadovoljstvo EVEARA. Takođe, prihvatate da ćete izgubiti takve prihode ako se utvrdi, po njihovoj dobronamernoj diskreciji, da je vaš nalog bio predmet, uključen ili generisan prihodom zbog neodgovarajućeg ponašanja.

8.4. Takođe, slažete se sa sledećim:

Prihvatate da ćete pružiti EVEARA-i sve informacije koje ona razumno zatraži kao deo svoje istrage o neodgovarajućem ponašanju.

Prihvatate da, ako Medij obavesti EVEARA-u da su vaše Snimke generisale prihode, reprodukcije ili prenose kao rezultat neodgovarajućeg ponašanja, takvo obaveštenje će biti dovoljan dokaz za EVEARU da odredi, prema svojoj savesnoj proceni, da su ti prihodi ili reprodukcije rezultat neodgovarajućeg ponašanja.

Nakon što EVEARA utvrdi da su vaš nalog ili vaše Komunikacije bile podložne, uključene ili su generisale prihode usled neodgovarajućeg ponašanja, pristajete na to da svi prihodi na vašem nalogu koji su blokirani od strane EVEARA budu izgubljeni, bez obzira na to da li su generisani određenim Izdanjem ili Izvorom.

Saglasni ste da se odluka EVEARA-e o neodgovarajućem ponašanju može zasnivati na prenosu ili drugoj aktivnosti koja je ista ili slična slučajevima koje je Kompanija prethodno utvrdila kao neodgovarajuće ponašanje.

Isplata prihoda vama od strane EVEARE ne predstavlja priznanje od strane EVEARA-e da ti prihodi nisu bili rezultat neodgovarajućeg ponašanja.

Kompanija nema obavezu da istražuje neodgovarajuće ponašanje osim ako ne blokira prihode na vašem nalogu.

Ako EVEARA utvrdi da su prihodi generisani na vašem nalogu rezultat neodgovarajućeg ponašanja i ako su ti prihodi već isplaćeni, slažete se da ćete te prihode vratiti EVEARA-i.

Saglasni ste da nemate pravo na povrat novca za bilo koju naknadu koju ste platili EVEARA-i u slučaju da EVEARA onemogući pristup vašem nalogu, vašim Komunikacijama i/ili bilo kom drugom materijalu koji ste pružili EVEARA-i, ili bilo kojim prihodima koje ste izgubili u skladu sa gore navedenim.

U meri u kojoj EVEARA, po svojoj diskrecionoj i poštenoj proceni, utvrdi da je bilo koje neodgovarajuće ponašanje uzrokovano vama ili postupcima ili propuštanjem vaših afilijacija ili bilo kog trećeg lica koje deluje u vaše ime ili pod vašim vođstvom, EVEARA zadržava pravo da odbije bilo kakve troškove (uključujući pravne troškove i honorare) vezane za to, pored svojih drugih resursa, iz bilo kog novca koji bi vam inače bio plaćen. Ukoliko, po poslovnom razboritom nahođenju EVEARA-e, odluči da angažuje advokata kako bi pregledao moguće neodgovarajuće ponašanje ili da odgovori na tvrdnje o neodgovarajućem ponašanju treće strane od vas ili povezane sa vašim nalogom ili snimcima, EVEARA zadržava pravo, po svojoj celokupnoj diskreciji, da odbije troškove takvog angažmana sa vašeg računa ili da naplati bilo koji alternativni način plaćanja koji ste pružili Kompaniji (kao što su PayPal račun, kreditna kartica ili debitna kartica) (svaki od njih naziva se "Način plaćanja"), minimalno u iznosu od pet stotina dolara ($500), radi nadoknade troškova pravnih honorara i troškova.

Prava svojine

9.1 Korisnik konačni priznaje i prihvata da kompanija i/ili njeni licencodavci poseduju sva prava intelektualne svojine nad softverom i uslugama. Osim ako nije izričito navedeno u ovom dokumentu, ovaj Ugovor ne dodeljuje korisniku konačnom nikakva prava na bilo koju intelektualnu svojinu.

9.2 Konačni Korisnik će se pobrinuti da svi naslovi, logotipi, zaštitni znakovi, autorska prava i druga obaveštenja koja je kompanija primenila na softver ili bilo koji materijal koji je obezbeđen ili proizveden od strane kompanije ili softvera u vezi sa ovim ugovorom budu reprodukovani i ne budu uklonjeni niti promenjeni.

Poverljivost

10.1 Krajnji Korisnik može imati pristup Poverljivim informacijama kompanije tokom pružanja Usluga u skladu sa ovim Ugovorom. Neće se smatrati da Poverljive informacije kompanije uključuju informacije koje:

10.1.1. postanu ili postanu javno poznate osim kroz bilo kakav akt ili propust Krajnjeg Korisnika;

10.1.2. su bile u zakonitom posedu Krajnjeg Korisnika pre otkrivanja;

10.1.3. su zakonito otkrivene primaocu od treće strane bez ograničenja u otkrivanju;

10.1.4. je nezavisno razvijena od strane Krajnjeg Korisnika, čije nezavisno razvijanje može biti dokazano pismenim dokazima; ili

10.1.5. mora biti otkrivena zakonom, od strane bilo kog nadležnog suda ili od strane bilo kog regulatornog ili administrativnog tela.

10.2 Krajnji Korisnik će održavati Poverljive informacije kompanije u tajnosti i, osim ako to zakon zahteva, neće staviti takve Poverljive informacije na raspolaganje bilo kojoj trećoj strani niti će koristiti Poverljive informacije kompanije u bilo koje druge svrhe osim implementacije ovog Ugovora."

10.3 Krajnji Korisnik mora preduzeti sve razumne mere kako bi garantovao da poverljive informacije kompanije do kojih ima pristup ne budu otkrivene ili distribuirane od strane svojih zaposlenih ili agenata u suprotnosti sa uslovima ovog Ugovora.

10.4 Krajnji Korisnik priznaje da detalji Softvera i Usluga predstavljaju Poverljive informacije kompanije.

10.5 Ova Klauzula 10 će opstati nakon isteka ili raskida ovog Ugovora, bez obzira na njegov izvor.

Naknada štete

11.1 Krajnji Korisnik će braniti, naknaditi na zahtev i osloboditi od odgovornosti Kompaniju i njene distributere ili ovlašćene partnere od svakog pojedinačnog zahteva, radnje, postupka, gubitka, štete, naknada, troškova i troškova (uključujući, između ostalog, sudske troškove i razumne pravne troškove) koji proizilaze iz ili su u vezi sa: (i) upotrebom Usluga od strane krajnjeg korisnika i njegovih ovlašćenih korisnika na drugi način od onog dozvoljenog ovim Ugovorom, ili (ii) bilo kojeg zahteva treće strane da upotreba ili eksploatacija Sadržaja od strane Kompanije ili bilo koje od Prodavnica potrošača krši intelektualna prava treće strane ili druga prava.

Limitacija odgovornosti

12.1 Osim ako nije izričito i posebno predviđeno ovim Ugovorom:

12.1.1 Krajnji korisnik preuzima isključivu odgovornost za rezultate dobijene korišćenjem Usluga od strane krajnjeg korisnika i zaključaka donetih na osnovu takvog korišćenja. Kompanija neće biti odgovorna za bilo kakvu štetu nastalu greškama ili propustima u bilo kojim informacijama, instrukcijama ili skriptama koje je korisnik konačni dostavio Kompaniji u vezi sa Uslugama, niti za bilo koju radnju preduzetu od strane Kompanije prateći uputstva krajnjeg korisnika;

12.1.2 Sva jamstva, predstavljanja, uslovi i svi ostali uslovi bilo koje vrste podrazumevani zakonom ili običajnim pravom (u vezi sa Uslugama ili na drugi način) su, u najvećoj meri dozvoljenoj primenjivim zakonom, isključeni iz ovog Ugovora; i

12.1.3 Usluge se pružaju korisniku konačnom "kakve jesu".

12.2 Ništa u ovom Ugovoru neće ograničiti ili isključiti odgovornost bilo koje strane za pitanje za koje bi bilo nezakonito isključiti ili ograničiti odgovornost.

12.3 Podložno 12.2:

12.3.1. NI KOMPANIJA NI NJENI OVLAŠĆENI DISTRIBUITORI ILI PARTNERI NEĆE BITI ODGOVORNI PREMA KORISNIKU KONAČNOM BILO ZA KOJI OBLIK ŠTETE (UKLJUČUJUĆI NEGLIGENCIJU ILI POVREDU ZAKONSKIH OBAVEZA), UGOVOR, LAŽNO PRIKAZIVANJE, RESTITUCIJU ILI NA BILO KOJI DRUGI NAČIN ZA BILO KOJI GUBITAK PRIHODA, GUBITAK POSLOVANJA, IZGUBLJENU POSLOVNU MOGUĆNOST I/ILI SLIČNE GUBITKE ILI GUBITAK ILI KORUPCIJU PODATAKA ILI INFORMACIJA, ILI ČISTI EKONOMSKI GUBITAK, ILI ZA BILO KOJI GUBITAK, TROŠAK, ŠTETU, TROŠKOVE ILI SPECIJALNE, INDIREKTNE ILI POSLEDIČNE TROŠKOVE KOJI PROIZILAZE NA OVAKAV NAČIN PO OVOM UGOVORU.

12.3.2. UKUPNA UKUPNA ODGOVORNOST KOMPANIJE (I NJENIH OVLAŠĆENIH DISTRIBUITORA ILI PARTNERA) U SLUČAJU UGOVORA, ŠTETE (UKLJUČUJUĆI NEGLIGENCIJU ILI POVREDU ZAKONSKIH OBAVEZA), LAŽNO PRIKAZIVANJE, RESTITUCIJU ILI NA BILO KOJI DRUGI NAČIN, KOJI NASTAJE U VEZI SA ISPUNJAVANJEM ILI PREDVIĐANJEM OVAKVOG UGOVORA BIĆE OGRANIČENA NA UKUPAN IZNOS NAKNADA KOJE JE KOMPANIJA PRIMILA PO OVOM UGOVORU TOKOM POSLEDNJIH 6 MESECI PRE NASTANKA POTRAŽIVANJA.

12.4 U CILJU PRIMENE ODLUKE 12.3, KOMPANIJA DELUJE U SVOJE IME I KAO ZASTUPNIK ZA I U IME SVOJIH OVLAŠĆENIH DISTRIBUITORA I PARTNERA I, U SKLADU S TIM, KOMPANIJA MOŽE IZVRŠITI I OSLANJATI SE NA ODLUKU 12.3 U SVOJE IME I/ILI U SVOJSTVU ZASTUPNIKA SVOJIH OVLAŠĆENIH DISTRIBUITORA I PARTNERA.

Rok i raskid ugovora

13.1 Ovaj Ugovor će trajati dok se ne raskine u skladu sa ovim Ugovorom.

13.2 Kompanija može raskinuti ovaj Ugovor sa obaveštenjem od 7 dana korisniku.

13.3 Kada korisnik kupi godišnju pretplatu na UmiJam usluge na svom UmiJam nalogu, automatski će biti izabrana automatska obnova. Na kraju godišnjeg pretplatničkog perioda, UmiJam će korisnika registrovati i naplatiti mu dodatni godišnji period pretplate po važećoj ceni u tom trenutku. Korisnik može raskinuti ovaj Ugovor odznačavanjem polja za automatsku obnovu na svom UmiJam nalogu pre isteka trenutnog pretplatničkog perioda, a takav raskid će stupiti na snagu po isteku trenutne pretplate.

13.4 Bez obzira na bilo koje drugo pravo ili sredstvo koje strane mogu imati, Kompanija može raskinuti ovaj Ugovor bez odgovornosti prema Korisniku ako:

13.4.1. korisnik počini bitno kršenje bilo kog od uslova ovog Ugovora i (ako je takvo kršenje podložno ispravci) ne otkloni to kršenje u roku od 30 dana od pismene obaveštenja te strane o kršenju;

13.4.2. Odluka ili rezolucija za likvidaciju Krajnjeg korisnika izdaje se ili odobrava, ili se pojave okolnosti koje daju pravo nadležnom sudu da donese nalog za likvidaciju u vezi sa drugom stranom;

13.4.3. Izdaje se nalog za imenovanje administratora ili ispitivača za upravljanje poslovima, poslovanjem i imovinom Krajnjeg korisnika, ili se podnose dokumenti nadležnom sudu za imenovanje administratora ili ispitivača Krajnjeg korisnika, ili Krajnji korisnik ili njegovi direktori ili kvalifikovani nosilac pokretnih stvari daje obaveštenje o nameri da imenuje administratora ili ispitivača;

13.4.4. Za bilo koju od imovine ili preduzeća Krajnjeg korisnika imenuje se stečajni upravnik, ili se pojave okolnosti koje daju pravo nadležnom sudu ili poveriocu da imenuje stečajnog upravnika ili administratora Krajnjeg korisnika, ili ako bilo ko drugi preuzme posed ili proda imovinu Krajnjeg korisnika;

13.4.5. Krajnji korisnik postiže bilo kakav dogovor ili aranžman sa svojim poveriocima, ili podnosi zahtev nadležnom sudu za zaštitu svojih poverilaca na bilo koji način;

13.4.6. Krajnji korisnik prestaje da trguje ili preti da će prestati da trguje;

13.4.7. Krajnji korisnik (koji je pojedinac) je predmet zahteva ili naloga za bankrot; ili

13.4.8. Krajnji korisnik preduzima ili pretrpi bilo koju sličnu ili analognu akciju u bilo kojoj nadležnosti kao posledica duga.

13.5 Prilikom raskida ovog Ugovora iz bilo kog razloga:

13.5.1. Sva data licenca dodeljena u skladu sa ovim Ugovorom (podložno Klauzuli 3.2) momentalno će prestati;

13.5.2. Krajnji korisnik će morati da vrati i više ne koristi nikakav Softver, imovinu, dokumentaciju i druge elemente (i sve njihove kopije) koji pripadaju drugoj strani;

13.5.3. Kompanija može uništiti ili raspolagati svim Sadržajem u svojoj posedu osim ako Kompanija ne primi, najkasnije trideset (30) dana nakon datuma isteka ovog Ugovora, pismeni zahtev za dostavu poslednje sigurnosne kopije Sadržaja tada. Kompanija će uložiti sve razumne poslovne napore da stavi sigurnosnu kopiju na raspolaganje krajnjem korisniku u roku od 30 dana od dana prijema takvog pisanog zahteva, pod uslovom da je krajnji korisnik u tom trenutku platio sve neporavnate naknade i troškove na dan prestanka (bilo da su dospele ili ne na dan prestanka). Krajnji korisnik će platiti sve razumne troškove koje je Kompanija imala vraćajući ili se oslobađajući od Sadržaja; i

13.5.4. Kumulativna prava strana do trenutka prestanka, ili nastavak nakon prestanka bilo koje odredbe koja je izričito navedena da preživi ili implicitno preživi prestanak, neće biti narušena ni oštećena.

Force majeure

Kompanija neće imati nikakvu odgovornost prema krajnjem korisniku po osnovu ovog Ugovora ako joj je sprečeno ili odloženo ispunjenje svojih obaveza po ovom Ugovoru, ili obavljanje svog poslovanja, zbog dela, događaja, propusta ili nesreće izvan njenog razumnog nadzora, uključujući, bez ograničenja, štrajkove, lockout-ove ili druge industrijske sporove (bilo da uključuju radnu snagu Kompanije ili biloju drugu stranu), kvar javne usluge ili mreže transporta ili telekomunikacija, višu silu, rat, nerede, građansku nemire, zlonamerna dela, štete, poštovanje bilo kog zakona ili naredbe vlade, pravilo, regulacija ili uputstvo, nesreća, kvar postrojenja ili mašina, požar, poplava, oluja ili nepoštovanje od strane dobavljača ili podizvođača, pod uslovom da se krajnji korisnik obavesti o takvom događaju i njegovoj predviđenoj dužini trajanja.

General

15.1. Krajnji korisnik neće moći, bez prethodnog pisanog pristanka Kompanije, dodijeliti, sublicencirati, delegirati ili prenijeti ovaj Ugovor ili bilo koja prava iz ovog Ugovora na bilo koju drugu osobu, firmu ili preduzeće. Kompanija može u bilo koje vrijeme dodijeliti, prenijeti, naplatiti, podugovoriti ili na bilo koji drugi način raspolagati sa svim ili bilo kojim od svojih prava ili obaveza po ovom Ugovoru, s ili bez prethodnog obavještavanja krajnjeg korisnika.

15.2. Sva obavještenja poslata od ili prema odgovarajućim Stranama bit će u pisanom obliku na engleskom jeziku i smatrat će se pravilno dostavljenim kada (a) budu dostavljena lično, (b) budu poslata preporučenom poštom (sa plaćenom poštanskom taksom), (c) budu poslata akreditovanom noćnom kurirskom službom, (d) poslata faksom ili (e) poslata e-poštom osobi kojoj treba dostaviti takvo obavještenje u skladu s ovim Ugovorom, upućena Stranama kako je navedeno u ovom Ugovoru; ili na bilo koju drugu adresu, broj faksa ili adresu e-pošte koju bilo koja Strana može naknadno obavijestiti drugu Stranu pismeno.

15.3. Nečinjenje ili nemar Kompanije u bilo koje vrijeme u provođenju bilo koje odredbe ovog Ugovora neće se smatrati ili tumačiti kao odricanje od prava Kompanije prema ovom Ugovoru niti će na bilo koji način utjecati na valjanost cjelokupnog ili dijela ovog Ugovora niti će naškoditi pravima Kompanije da poduzme daljnje mjere.

15.4. Ovaj Ugovor zamjenjuje sve prethodne dogovore, razumijevanja, obećanja ili sporazume između strana prije potpisa ovog Ugovora, čineći potpuni sporazum između strana. Osim ako nije drugačije navedeno u ovom Ugovoru, nijedan dodatak, izmjena ili modifikacija ovog Ugovora neće biti važeća osim ako nije napisana i potpisana od strane svake strane, odnosno ovlašćenog direktora ili drugog službenika.

15.5. U slučaju da nadležno tijelo utvrdi da je bilo koji dio odredbi ovog Ugovora ili bilo kojeg priloga istom nevažeći, ilegalan ili neprimjenjiv u bilo kojoj mjeri, takva odredba bit će u toj mjeri odvojena od preostalih odredbi, koje će ostati važeće i primjenjive u najvećoj mogućoj mjeri dopuštenoj zakonom.

Zakon i nadležnost

Ovaj Ugovor će biti podložan i tumačen prema zakonima Irske, te se strane slažu da će sve sporove vezane uz njegove odredbe ili tematiku biti isključivo nadležni irski sudovi.

Interpretacija

U ovom Ugovoru (osim kada kontekst zahteva suprotno): (a) svaka referenca na Klauzulu ili Prilog odnosi se na odgovarajuću Klauzulu ili Prilog ovog Ugovora; (b) naslovi Klauzula uključeni su samo radi praktičnosti i neće uticati na tumačenje ovog Ugovora; (c) upotreba jednine uključuje množinu i obrnuto; (d) upotreba bilo kog roda uključuje i druge rodove; (e) svaka referenca na "osobe" obuhvata pojedince, firme, društva, kompanije, korporacije, udruženja, organizacije, fondacije i trustove (u svakom slučaju, sa ili bez odvojene pravne ličnosti); (f) svaka referenca u ovom Ugovoru na bilo koji zakon, pravnu odredbu, podzakonski propis, kodeks ili smernicu ("zakonodavstvo") tumači se kao referenca na to zakonodavstvo u trenutnoj formi, koje može biti izmenjeno, modifikovano, prošireno, promenjeno, zamenjeno, supstituirano ili konsolidovano; (g) bilo koja fraza uvedena terminima "uključujući", "uključuje", "posebno" ili bilo koji sličan izraz tumači se kao ilustrativna i neće ograničiti značenje reči koje prethode tim terminima. Prilozi su sastavni deo ovog Ugovora i imaće isti efekat kao da su u potpunosti navedeni u samom tekstu Ugovora, te svaka referenca na ovaj Ugovor uključuje i Priloge.

KLAUZULA 1

Obrada, Lični Podaci i Vlasnici Podataka

Predmet

Lični podaci su predmet obrade u skladu sa ovim Sporazumom.

Priroda klauzule

Skladištenje i obrada Ličnih Podataka putem Softvera

Cilj

Kompanija će obrađivati podatke u ime krajnjeg korisnika u vezi sa pružanjem Usluga.

Vrsta Ličnih Podataka

4.1 Lični Podaci

Lični podaci koje periodično unosi krajnji korisnik u Softver, uključujući fajlove koje Kompanija učitava u Softver po zahtevu krajnjeg korisnika.

4.2 Posebne kategorije ličnih podataka

Bilo koja posebna kategorija ličnih podataka koju periodično unosi krajnji korisnik u Softver.

Kategorije tipova podataka

Vrsta podataka identifikovana kroz lične podatke unete u Softver od strane krajnjeg korisnika

SA KIM DELIMO VAŠE LIČNE PODATKE

Delićemo vaše lične podatke sa nekim ili svim sledećim primaocima:

Primaoci:

Kompanije u grupi

Članovi i akcionari Grupe kompanija. Interni poslovni sektori unutar Grupacije kompanija. Naši distributeri i ovlašćeni partneri.

Da bismo vam pružili sve beneficije naše Platforme i distribuirali Sadržaj u skladu sa Ugovorom o krajnjem korisniku. Potrošačke prodavnice i banke/davaoci platnih usluga putem interneta.

Da bismo vam pružili sve beneficije naše Platforme i distribuirali Sadržaj u skladu sa Ugovorom o krajnjem korisniku. Ostali primaoci:

Regulatorna tela i organi za sprovođenje zakona (gde imamo obavezu otkrivanja ili deljenja vaših ličnih podataka kako bismo ispunili bilo koju pravnu ili regulatornu obavezu ili zahtev).

Da bismo zaštitili prava, imovinu ili bezbednost Grupe kompanija, naših klijenata ili drugih. To uključuje deljenje informacija sa drugim kompanijama i organizacijama radi zaštite od prevare i smanjenja kreditnog rizika.

Eksterni savetnici, poput advokata, računovođa i revizora (kad je to potrebno za zaštitu legitimnih i zakonitih interesa Kompanije u obavljanju poslovnih/finansijskih poslova).

Možemo deliti vaše lične podatke sa našim trenutnim i budućim pridruženim kompanijama i poslovnim partnerima, čak i u slučaju da smo uključeni u spajanje, prodaju imovine ili drugo poslovno restrukturiranje.

Takođe možemo deliti ili prenositi vaše lične podatke potencijalnim naslednicima.

Davaoci usluga u logistici i IT usluga, i za pružanje podrške, kao što je infrastruktura za korisničku podršku.

PRENOSI VAŠIH LIČNIH PODATAKA

Vaši lični podaci mogu se čuvati i prenositi izvan Evropskog ekonomskog prostora ("EEP"). Prenosimo samo vaše lične podatke van EEP-a kada je Evropska komisija odlučila da treća zemlja u pitanju garantuje odgovarajući nivo zaštite u skladu sa standardima zaštite podataka EU (tj. kada je doneta odluka o adekvatnosti u korist zemlje) ili postoje odgovarajuće bezbednosne mere za zaštitu vaših ličnih podataka. Ako želite da saznate više informacija o odgovarajućim merama zaštite koje smo sproveli kako bismo regulisali prenos vaših ličnih podataka, možete nas kontaktirati na [email protected].

Nažalost, prenos informacija putem interneta nije potpuno siguran. Iako ćemo uvek učiniti sve što je moguće da zaštitimo vaše lične podatke, ne možemo garantovati sigurnost informacija koje nam prenesete; svaki prenos vrši se na vaš sopstveni rizik. Nakon što primimo vaše informacije, trudićemo se da koristimo stroge procedure i sigurnosne funkcije kako bismo pokušali da sprečimo neovlašćen pristup.

Web sajtovi povezani preko linkova

Platforma može funkcionisati ili joj se može pristupiti sa drugih web lokacija i može omogućiti pristup drugim web lokacijama. Kompanija nije odgovorna za izjave ili prakse privatnosti na povezanim web lokacijama. Ova Izjava se odnosi isključivo na informacije prikupljene na Platformi. Prilikom pristupa povezanim web lokacijama, trebalo bi da pročitate izjavu o privatnosti objavljenu na odgovarajućoj povezanoj web lokaciji. Uslovi naše Izjave ne primenjuju se na povezane web lokacije. Proverite ove izjave pre nego što pošaljete bilo kakve lične podatke na povezane web lokacije.

Ne prihvatamo nikakvu odgovornost u vezi sa bilo kojom povezanom web lokacijom, ili bilo kojim ugovorom sklopljenim sa trećom stranom na ili preko povezane web lokacije.

Koliko dugo čuvamo vaše lične podatke

Uopšteno, čuvaćemo vaše lične podatke dokle god je potrebno za svrhe za koje su prikupljeni od datuma prikupljanja ili, ako sklopite ugovor s nama, nakon završetka izvršenja našeg ugovora (što može biti do 7 godina u nekim slučajevima).

Imajte na umu da u određenim okolnostima možemo čuvati vaše podatke duže vreme, na primer, ako obradimo zahtev u toku ili verujemo sa dobrom verom da zakon ili relevantni regulator razumno može, po našem mišljenju, očekivati ili zahtevati da čuvamo vaše lične podatke.

TVOJA PRAVA I KAKO IH ISPUNITI

Imate niz prava u vezi sa vašim ličnim podacima u skladu sa Zakonima o zaštiti podataka, kako je navedeno u sledećoj tabeli. Posebno, ova prava uključuju pravo da se protivite obradi vaših ličnih podataka kada se ta obrada vrši zbog naših legitimnih interesa. Imajte na umu da u određenim okolnostima ova prava možda nisu apsolutna.

Dobro

Ugovor

Neophodno je obraditi ove lične podatke kako bismo sklopili i izvršili ugovor s vama u vezi s vašim korišćenjem Platforme kako je navedeno u Ugovoru o krajnjem korisniku.

Dobro

Više informacija

Pravo na pristup

Imate pravo da zatražite kopiju ličnih podataka koje imamo o vama i da pristupite informacijama koje imamo o vama. Naplatićemo vam za ovaj zahtev za pristup ako smatramo da je vaš zahtev neopravdan ili prekomeran.

Pravo na ispravku

Imate pravo da se isprave ili ažuriraju netačni lični podaci koje imamo o vama.

Pravo na brisanje

U određenim okolnostima, takođe je moguće da se obrišu vaši lični podaci, na primer, ako iskoristite svoje pravo da se protivite (vidi dole) i nemamo hitan razlog za obradu vaših ličnih podataka ili ako više ne trebamo vaše lične podatke za svrhe navedene u ovom Obaveštenju o privatnosti.

Pravo na ograničenje obrade

Imate pravo da nas zamolite da ograničimo obradu vaših ličnih podataka u određenim slučajevima, čak i ako smatrate da su lični podaci koje imamo o vama netačni ili da je naša upotreba vaših ličnih podataka nelegalna.

Ako validno ostvarite ovo pravo, čuvaćemo vaše Lične podatke i nećemo vršiti dalju obradu dok se problem ne reši.

Pravo na prenosivost podataka

Možete od nas zatražiti da vam pružimo vaše lične podatke koje ste nam dostavili u strukturiranom, uobičajenom i mašinski čitljivom formatu, i možete zatražiti da vaše lične podatke prenesemo direktno drugom rukovaocu obrade kada je to tehnički izvodljivo.

Ovo pravo nastaje samo kada obrađujemo vaše lične podatke na osnovu vaše saglasnosti ili kada je to potrebno radi izvršenja našeg ugovora s vama.

Pravo na prigovor

Imate pravo da se u svakom trenutku usprotivite obradi vaših ličnih podataka kada ih obrađujemo na osnovu naših legitimnih interesa. Možete ostvariti ova prava slanjem zahteva na [email protected].

Obavestićemo vas o svakom preduzetom koraku u vezi sa vašim zahtevima u vezi sa ovim pravima bez nepotrebnog odlaganja, u roku od 1 meseca od prijema vašeg zahteva. Ovo možemo produžiti do 2 meseca ako je potrebno, ali ćemo vas obavestiti ako dođe do ovoga.

Imajte na umu da možemo zatražiti od vas da potvrdite vaš identitet kada pokušate da ostvarite bilo koje od vaših prava zaštite podataka. Naš glavni regulatorni organ prema zakonodavstvu o zaštiti podataka je Komisija za zaštitu podataka sa sedištem u Irskoj. Imate pravo da podnesete pritužbu Komisiji za zaštitu podataka.

Za više informacija posetite www.dataprotection.ie ili kontaktirajte Komisiju za zaštitu podataka na [email protected]. Takođe imate pravo da podnesete žalbu nadležnom organu za zaštitu podataka u vašoj zemlji prebivališta u Evropskoj uniji. Njihove kontakt podatke možete pronaći ovde: https://ec.europa.eu/justice/article-29/structure/data-autoridades-de-protección/index_en.htm

IZMENE U OVOJ IZJAVI I PITANJA

Ova Izjava će se redovno pregledavati i može biti izmenjena i ažurirana po potrebi.

Ako imate bilo kakva pitanja, komentare ili brige o tome kako Kompanija koristi ili obrađuje vaše lične podatke, molimo vas da svoje pitanje, komentar ili brigu pošaljete pisanim putem na [email protected].

POLITIKA KOLAČIĆA

Ovo je Politika Kolačića UMIJam-a, dostupna na www.umijam.com.

Šta su kolačići?

Kao što je uobičajeno na skoro svim profesionalnim web sajtovima, i ovaj sajt koristi kolačiće, koji su male datoteke koje se preuzimaju na vaš računar radi poboljšanja vašeg iskustva. Ova stranica opisuje koje informacije prikupljaju, kako ih koristimo i zašto ponekad moramo čuvati ove kolačiće. Takođe ćemo podeliti kako možete sprečiti čuvanje ovih kolačića; međutim, ovo može umanjiti ili "slomiti" određene elemente funkcionalnosti sajta.

Za više opštih informacija o kolačićima, pogledajte članak na Wikipediji o HTTP kolačićima.

Kako koristimo kolačiće

Koristimo kolačiće iz različitih razloga koji su detaljno navedeni ispod. Nažalost, u većini slučajeva ne postoji standardna industrijska opcija za isključivanje kolačića bez potpunog isključivanja funkcionalnosti i karakteristika koje dodaju ovom sajtu. Preporučuje se da ostavite sve kolačiće aktivirane ako niste sigurni da li su vam potrebni ili ne, u slučaju da se koriste za pružanje usluge koju koristite.

Isključivanje kolačića

Možete sprečiti postavljanje kolačića podešavanjem postavki vašeg pregledača (pogledajte Pomoć vašeg pregledača kako biste saznali kako to učiniti). Imajte na umu da isključivanje kolačića može uticati na funkcionalnost ovog i mnogih drugih sajtova koje posetite. Isključivanje kolačića obično rezultira isključivanjem određenih funkcija i karakteristika ovog sajta. Zbog toga se preporučuje da ne isključujete kolačiće.

Kolačići koje postavljamo

Kolačići vezani za nalog

Ako kreirate nalog kod nas, koristićemo kolačiće za upravljanje procesom registracije i opšte administracije. Ovi kolačići obično će biti uklonjeni kada se odjavite; međutim, u nekim slučajevima, mogu ostati kako bi zapamtili vaše preferencije na sajtu kada se odjavite.

Kolačići vezani za prijavljivanje

Koristimo kolačiće kada se prijavljujete kako bismo mogli da zapamtimo ovu činjenicu. Ovo sprečava potrebu da se prijavite svaki put kada posetite novu stranicu. Obično se ovi kolačići brišu kada se odjavite kako bi se osiguralo da možete pristupiti samo funkcijama i oblastima koje su ograničene za prijavljene korisnike.

Kolačići vezani za e-poštu sa novostima

Ovaj sajt nudi usluge pretplate na novosti ili elektronsku poštu i mogu se koristiti kolačići kako bi zapamtili da li ste već registrovani i da li treba prikazati određene obaveštenja koja bi mogla biti važeća samo za pretplaćene ili otkazane korisnike.

Obrada porudžbina povezanih sa kolačićima

Ovaj sajt nudi elektronsku trgovinu ili usluge plaćanja i neki kolačići su neophodni kako bi se osiguralo da se vaša porudžbina pamti između stranica kako bismo je pravilno obradili.

Kolačići vezani za ankete

Ponekad nudimo ankete i upitnike korisnicima kako bismo vam pružili zanimljive informacije, korisne alatke ili bolje razumeli našu bazu korisnika. Ove ankete mogu koristiti kolačiće kako bi zapamtile ko je već učestvovao u anketi ili da bi vam pružili tačne rezultate nakon promene stranice.

Kolačići vezani za obrasce

Kada šaljete podatke putem obrasca kao što su oni na stranicama kontakt ili komentara, mogu se postaviti kolačići kako bi zapamtili vaše detalje korisnika za buduću korespondenciju.

Kolačići postavki sajta

Da bismo vam pružili odlično iskustvo na ovom sajtu, obezbeđujemo funkcionalnost za postavljanje vaših preferencija o tome kako ovaj sajt radi kada ga koristite. Da bismo zapamtili vaše preferencije, moramo postaviti kolačiće kako bismo mogli pristupiti ovim informacijama svaki put kada interagujete sa stranicom koja je pogođena vašim preferencijama.

Kolačići trećih strana

U nekim posebnim slučajevima takođe koristimo kolačiće koje obezbeđuju pouzdani treći.

Naredni deo detaljno opisuje koje kolačiće trećih strana možete pronaći na ovom sajtu.

Ovaj sajt koristi Google Analytics, jedno od najrasprostranjenijih i najpouzdanijih rešenja za analizu na webu, kako bismo razumeli kako koristite sajt i na koji način možemo poboljšati vaše iskustvo. Ovi kolačići mogu pratiti stvari poput vremena provedenog na sajtu i stranica koje posećujete kako bismo nastavili da proizvodimo privlačan sadržaj.

Za više informacija o kolačićima Google Analytics, posetite zvaničnu stranicu Google Analytics-a.

Koristimo analizu trećih strana kako bismo pratili i merili upotrebu ovog sajta kako bismo nastavili da proizvodimo privlačan sadržaj. Ovi kolačići mogu pratiti aspekte poput vremena provedenog na sajtu ili stranica koje posećujete, što nam pomaže da razumemo kako možemo poboljšati sajt za vas.

Povremeno testiramo nove funkcije i vršimo suptilne promene u načinu dostavljanja sajta. Kada još uvek testiramo nove funkcije, ovi kolačići se mogu koristiti kako bismo osigurali da dobijete dosledno iskustvo dok ste na sajtu i istovremeno osigurali da razumemo koje optimizacije naši korisnici najviše cene.

Kako prodajemo proizvode, važno je za nas da razumemo statistike o tome koliko posetilaca našeg sajta zapravo izvrši kupovinu i, kao takve, to su vrste podataka koje ovi kolačići prate. To je važno za vas jer znači da možemo precizno predvideti poslovne troškove kako bismo pratili naše troškove oglašavanja i proizvode kako bismo garantovali najbolju moguću cenu.

Usluga Google AdSense koju koristimo za prikazivanje oglasa koristi kolačić DoubleClick kako bi prikazala relevantnije oglase na webu i ograničila broj puta prikazivanja određenog oglasa.

Za više informacija o Google AdSense, posetite zvaničnu stranicu često postavljanih pitanja o privatnosti Google AdSense-a.

Koristimo oglase kako bismo nadoknadili troškove funkcionisanja ovog sajta i obezbedili sredstva za dalji razvoj. Kolačići za ponašanje u oglašavanju koje koristi ovaj sajt namenjeni su tome da vam pruže najrelevantnije oglase kad god je to moguće putem anonimnog praćenja vaših interesovanja i prikazivanja sličnih stvari koje bi vam mogle biti od interesa.

Međutim, ako i dalje tražite više informacija, možete nas kontaktirati na [email protected].

Copyright 2024 UMIJam
You are using an outdated browser. The website may not be displayed correctly. Close